Klubbens vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er SNIK ATLETIK (Atletikafdeling i Søllerød-Nærum Idræts-Klub). Klubbens adresse er hos formanden. Dens hjemsted er Rundforbi Stadion.

§2 Formål
Klubbens formål er at være en forening, hvor medlemmerne giver hinanden de bedst mulige betingelser for at dyrke atletik, motion og kulturelle aktiviteter på det niveau, som den enkelte selv vælger, og hvor hvert enkelt medlem har lige mulighed for at øve indflydelse og tage ansvar for foreningens fællesskab og aktiviteter.

§3 Tilslutning
Klubben er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund gennem Dansk Atletik Forbund.

§4 Medlemmer
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
Som medlem kan enhver, der ønsker at tilslutte sig klubbens formål, optages. Medlemmerne har ikke alene ret til at dyrke atletik og motion, men alle over 14 år har også pligt til at deltage i arbejdet for at få klubben til at fungere.
Som passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for klubben og for atletik og motion. Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer og træning.
Nye medlemmer skal gøres bekendt med formålsparagraffen og modtage et eksemplar af vedtægterne.

§5 Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet kan være forskelligt for de forskellige aktivitetsgrupper. Kontingentet betales halvårligt forud.
Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde slette medlemmer, der er i restance for kontingent for mere end tre måneder. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent erlægges. Uanset årsagen til et medlems udtræden tilbagebetales forud betalt kontingent ikke.

§6 Pligter og rettigheder
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter, som de tolkes af den til enhver tid siddende bestyrelse samt til at følge de påbud, der gives af denne.
Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde sådanne vedtægter og regler, som klubben til enhver tid måtte blive dikteret af de specialforbund, som klubben er medlem af. Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben repræsenteres, at bevare en nobel og sømmelig optræden.Overtrædelse af nærværende paragraf med de skrevne og uskrevne regler kan efter bestyrelsens bestemmelse med flertal medføre eksklusion af klubben. Eksklusion kan kun finde sted, såfremt den pågældende er varslet mindst 14 dage før bestyrelsesmødet, hvor sagen er oppe. Den pågældende har ret til at overvære bestyrelsesmødet, mens sagen behandles.

§7 Påklædning
Ved konkurrencer skal deltagende medlemmer bære den af bestyrelsen vedtagne dragt. På denne må der kun være anbragt mærker, som er anerkendt af bestyrelsen. I øvrigt skal DAF’s reglement følges vedr. krav om klubdragt i udvalgte løb.

§8 Konkurrencer og opvisninger
Medlemmerne må ikke deltage i konkurrencer eller opvisninger uden udtrykkelig tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra bestyrelsen eller den, bestyrelsen bemyndiger til at meddele sådan tilladelse.
I tvivlsspørgsmål ved konkurrencer og opvisninger har klubbens medlemmer pligt til at henvende sig til klubbens tilstedeværende repræsentant, der foretager det fornødne. Vedrørende løb, hvor klubben betaler startgebyr, samt egne arrangementer gælder i øvrigt:
Kan et medlem på grund af sygdom ikke møde til start, skal tilmelderen underrettes. Udebliver et medlem fra start uden afbud, er den pågældende pligtig til at betale det indskud, der evt. er betalt herfor, samt en bøde, der fastsættes af det implicerede udvalg.

§9 Klubbens ledelse
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af et forretningsudvalg (FU) (formand, næstformand, kasserer og sekretær) samt en repæsentant fra hvert af klubbens faste udvalg (se §11). Bestyrelsens arbejdsopgaver er at forestå driften af klubben og koordinere udvalgenes arbejdsområder og interesser, samt udpege et medlem til SNIK’s styrelse. FU’s arbejdsopgaver er at forestå den daglige ledelse af klubben, herunder varetage klubbens økonomi, foretage medlemsregistrering og kontingentopkrævning, ansætte lønnet personale samt forberede og indkalde til bestyrelsesmøder. Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af< skriftlig dagsorden. Ved bestyrelsesmøder skal der føres referat, som mindst skal indeholde de trufne beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af frafald tiltræder suppleanter. Herudover supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder budget inden den 1. februar for foreningens aktiviteter for det nye regnskabsår. Atletikafdelingens samlede budget fremlægges til orientering på generalforsamlingen. §10 Tegningsregler
Klubben tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Forretningsudvalget kan meddele fuldmagt. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningdloven og Rudersdal Kommunes retningslinier. Formanden og/eller Kasseren kan hver for sig ansøge Rudersdal Kommune om tilskud m.m.

§11 Udvalgene
På generalforsamlingen nedsættes et antal faste udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Der kan nedsættes følgende udvalg:
”Motions-, Veteran- og statistikudvalg (MOVE), Seniorudvalg, Ungdomsudvalg, Trænerudvalg, Sponsorudvalg samt løbsudvalg for de årligt tilbagevendende løb, klubben arrangerer.”

Formændene for de faste udvalg vælges på klubbens generalforsamling. Udvalgene kan efter behov supplere sig selv, klubbens bestyrelse, men kan dog lade sig repræsentere af et andet udvalgsmedlem på bestyrelsens møder. Hvis en aktivitet midlertidigt er sat i bero på grund af manglende tilslutning kan det på en generalforsamling besluttes at der ikke nedsættes et udvalg for denne aktivitet.

Udvalgenes arbejdsopgaver:

Udvalgene udarbejder forslag til budgetter for det kommende regnskabsår og afleverer dem til bestyrelsen (kassereren)senest 1. december. Udvalgene har ansvaret for de tildelte/godkendte budgetters overholdelse og rapporterer løbende til klubbens kasserer. Udvalgene er selv ansvarlige for afholdelse af møder hvor aktiviteter, ideer m.v. drøftes og arbejdsopgaver uddelegeres. Referater fra sådanne møder skal videregives til bestyrelsen via klubbens formand. Herudover kan bestyrelsen nedsætte midlertidige udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Disse udvalg er på samme måde som de forannævnte udvalg ansvarlige over for bestyrelsen.

§12 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar-februar og indkaldes med mindst 30 dages varsel på klubbens hjemmeside eller i klubbladet med angivelse af tid, sted og dagsorden. Alternativt kan indkaldelse ske ved særskilt brev til hvert enkelt medlem med samme varsel. Adgang til generalforsamlingen har:
a) klubbens medlemmer og
b) enhver, som af bestyrelsen indbydes til at deltage i generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

Forslag fra medlemmer må for at kunne behandles på dagsordenen være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettigede er aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 14 år, samt forældre til aktive medlemmer under 14 år (1 stemme pr. medlem). Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen ledes af den på generalforsamlingen valgte dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en af de stemmeberettigede begærer det. Almindelig stemmeflerhed er afgørende. Ved stemmelighed ved valg til tillidsposter foretages bundet omvalg – og ved fornyet stemmelighed lodtrækning. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 medlemmer, skriftligt fremsætter motiveret krav herom med angivelse af dagsorden, hvorefter bestyrelsen med mindst 14 dages varsel indkalder generalforsamlingen senest 30 dage efter kravets fremkomst.

§13 Regnskab og revision
Regnskabsåret for SNIK ATLETIK er 1. januar – 31. december. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest ved generalforsamlingens afholdelse og omfatte driftsregnskab og status.
Den samlede bestyrelse skal underskrive det årlige regnskab.Revisorerne skal konstatere såvel kasse- som øvrige beholdningers tilstedeværelse. Revisorerne har ret til når som helst at foretage uanmeldt beholdningseftersyn. Foreningens midler er for tiden placeret på konti og værdipapirdepot i Unibank, Holte og på girokonto i BG Bank. Eventuelt skift af pengeinstitut kan til enhver tid finde sted under iagttagelse af vedtægternes §10. Tilretning af vedtægterne vil herefter ske på næstfølgende ordinære generalforsamling.

§14 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Vedtaget på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 25. februar 1992
Ændret på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 7. februar 1995
Ændret på SNIK ATLETIK’s ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998
Ændret på SNIK ATLETIK’s ekstraordinære generalforsamling den 1. maj 2001
Ændret på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 3. februar 2004
Ændret på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 2. februar 2010
Ændret på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 1. februar 2011
Ændret på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 7. februar 2012
Ændret på SNIK ATLETIK’s generalforsamling den 5. februar 2013

^